วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมร [&hellip