วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

แผนที่เดินทางไปวัด วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160